Regulamin sklepu internetowego Konturek

Data publikacji: 05.03.2020 r.

Niniejszy regulamin sklepu internetowego Konturek, dostępnego pod adresem https://konturek.pl/sklep/ określa zasady składania zamówienia i zawarcia umowy, dostępnych sposobów płatności, formy wysyłki produktów, procedury odstąpienia od umowy i postępowania reklamacyjnego.

Ze Sprzedawcą można skontaktować się pod adresem e-mail sklep@konturek.pl.

Akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna w celu utworzenia Konta i/lub w celu złożenia przez Kupującego Zamówienia.

§1. Definicje

Na potrzeby regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kupujący – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność do czynności prawnych,
 2. Konsument – osoba fizyczna, dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Konto – konto utworzone przez Kupującego w Sklepie, w którym są gromadzone dane podane przez Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień,
 4. Produkt – rzecz ruchoma, którą Kupujący może zakupić w Sklepie lub treść cyfrowa (w rozumieniu w ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta), którą Kupujący może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Sklepu,
 5. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego składane za pomocą formularza zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą,
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://konturek.pl/regulamin/,
 7. Sklep – sklep internetowy działający pod adresem https://konturek.pl/sklep/,
 8. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Kupującego Produkty do zakupu, dostępny pod adresem https://konturek.pl/koszyk/,
 9. Sprzedawca – Alicja Szyntor, prowadząca działalność nierejestrową, ul. Słowiańska 12, 72-300 Gryfice, Polska.

§2. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Sklepu, a także prawa i obowiązki Sprzedawcy i Kupującego.
 2. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość zawarcia umowy sprzedaży produktów fizycznych dostępnych w Sklepie i/lub umowy o dostarczenie treści cyfrowych opisanych na stronach Sklepu, świadcząc jednocześnie na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną zgodnie z §3. Regulaminu.
 3. Za pośrednictwem Sklepu, Kupujący może dokonać zakupu Produktów uwidocznionych na stronach Sklepu.
 4. Do korzystania ze Sklepu konieczne jest spełnienie niżej wymienionych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. oprogramowanie obsługujące format pliku .pdf,
  5. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. W sytuacji, w której korzystanie z treści cyfrowych wymagałoby spełnienia dodatkowych warunków technicznych, warunki te wskazane są w opisie treści cyfrowej w Sklepie.
 6. Kupujący nie może dokonać zakupu w Sklepie anonimowo ani pod pseudonimem.
 7. Zakazane jest podczas korzystania ze Sklepu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Sklepie.
 8. Wszystkie ceny produktów podane na stronach Sklepu są cenami brutto.

§3. Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Sklepu, Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługi drogą elektroniczną, tj. umożliwienie:
  1. składania Zamówień,
  2. korzystania z Koszyka,
  3. założenia i utrzymania Konta,
  4. zapisania się do Newslettera,
  5. przeglądania zawartości strony Sklepu.

   Usługi 2.-5. wymienione powyżej świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Kupującego nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy sprzedaży oraz umowy o dostarczenie treści cyfrowych zawierane za pośrednictwem Sklepu.
 1. Sprzedawca dostarczając Klientowi oferowane Produkty w Sklepie nie ma obowiązku świadczyć na rzecz Klienta jakiejkolwiek pomocy przy z korzystaniu z Produktów po ich dostarczeniu.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 3. Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiąże się z wystąpieniem ryzyka zainfekowania systemu informatycznego przez niepożądane oprogramowanie, także takiego, którego jedynym celem jest wyrządzanie szkód.
 4. W celu uniknięcia zagrożeń związanych z niechcianym zainfekowaniem systemu informatycznego rekomendowane jest zainstalowanie oprogramowania antywirusowego na komputerze, z którego korzysta Kupujący. Zaleca się, aby program antywirusowy był stale aktualizowany, niezwłocznie po ukazaniu się aktualizacji możliwych do zainstalowania.
 5. Dodatkowo zaleca się, aby Kupujący miał uruchomioną na komputerze zaporę systemową.
 6. Poza zagrożeniami wynikającymi z zainfekowania systemu informatycznego, wśród możliwych zagrożeń znajdują się także ataki hackerów. Sprzedawca oświadcza, iż stosuje zabezpieczenia mające na celu uniemożliwienie lub znaczne utrudnienie włamania się do systemu Kupującego.
 7. Sprzedawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Sklepu. Kupujący powinien poinformować Sprzedawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Sklepu.
 8. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie Sklepu (w tym zdjęć i opisów Produktów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§3.1 Umożliwienie składania Zamówień

 1. Podstawową usługą świadczoną drogą elektroniczną na rzecz Kupującego przez Sprzedawcę jest umożliwienie Kupującemu złożenia Zamówienia w Sklepie. Złożenie Zamówienia możliwe jest bez konieczności zakładania Konta w Sklepie.
 2. Szczegóły dotyczące składania Zamówienia opisano w §4. Regulaminu.

§3.2 Korzystanie z Koszyka

 1. Korzystanie z Koszyka rozpoczyna się z momentem dodania przez Kupującego pierwszego Produktu do Koszyka.
 2. Usługa Koszyk ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Kupującego, zgodnie z jego wolą.

§3.3 Założenie i utrzymanie Konta

 1. Sprzedawca zapewnia Kupującemu możliwość założenia Konta w Sklepie. Jeżeli Kupujący zdecyduje się założyć Konto w Sklepie, Sprzedawca świadczy wówczas na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu Konta w Sklepie. Założenie i utrzymanie Konta jest bezpłatne.
 2. W Koncie przechowywane są dane Kupującego oraz historia złożonych przez niego Zamówień w Sklepie. Kupujący loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 3. Założenie Konta w Sklepie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu formularza rejestracyjnego. Z chwilą przesłania formularza rejestracyjnego, między Kupującym a Sprzedawcą zawierana jest umowa o prowadzenie Konta w Sklepie. Kupujący otrzymuje wiadomość za pomocą poczty elektronicznej (e-mail) z informacją o utworzeniu Konta. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Kupujący może tę umowę wypowiedzieć w każdym czasie, zgłaszając Sprzedawcy chęć usunięcia Konta poprzez wiadomość na adres e-mail sklep@konturek.pl. Sprzedawca ma prawo wypowiedzieć umowę o prowadzenie Konta w Sklepie w przypadku naruszenia przez Kupującego Regulaminu Sklepu.
 4. Usunięcie Konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych Zamówieniach z wykorzystaniem Konta.

§3.4 Zapisanie się do newslettera

 1. Kupujący może dobrowolnie zapisać się do newslettera. Po zapisaniu się przez Kupującego do newslettera Sprzedawca świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Kupującemu wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, produktach lub usługach Sprzedawcy.
 2. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie właściwego pola checkbox w procesie składania zamówienia.
 3. Kupujący może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy.

§3.5 Przeglądanie zawartości strony Sklepu

 1. Usługa przeglądania zawartości Sklepu umożliwia przeglądanie i odczytanie Kupującemu zawartości Sklepu.
 2. Korzystanie z usługi przeglądania zawartości Sklepu rozpoczyna się z chwilą wyświetlenia na żądanie Kupującego strony Sklepu. Usługa ulega zakończeniu z chwilą zamknięcia w przeglądarce internetowej strony Sklepu.

§4. Zamówienia

 1. Zamówienia można składać poprzez formularz dostępny na stronie internetowej Sklepu.
 2. Kupujący może złożyć Zamówienie jako zarejestrowany klient albo jako gość.
 3. Zarejestrowanym klientem jest Kupujący, który posiada Konto w Sklepie. Kupujący może założyć Konto z poziomu Sklepu. Gościem jest Kupujący, który podczas składania Zamówienia nie korzysta z usługi Konta Sklepu.
 4. Jeżeli Kupujący posiada konto w Sklepie, przed złożeniem Zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania Zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 5. Złożenie Zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia, po uprzednim dodaniu do Koszyka interesujących Kupującego produktów. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji Zamówienia. Warunkiem złożenia Zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Kupujący powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Kupujący może skontaktować się ze Sprzedawcą.
 6. Proces składania Zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący Zamówienie stanowi oświadczenie woli Kupującego prowadzące do zawarcia ze Sprzedawcą umowy. W zależności od przedmiotu Zamówienia, między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta umowa określonego rodzaju:
  1. w przypadku produktów fizycznych – umowa sprzedaży,
  2. w przypadku produktów cyfrowych – umowa o dostarczenie treści cyfrowych.
 7. Jeżeli przedmiotem Zamówienia są jednocześnie produkty różnego rodzaju, złożenie Zamówienia prowadzi do zawarcia kilku umów określonego rodzaju odpowiadających przedmiotowi Zamówienia.
 8. Zamówienie Kupującego zostanie przesłane do Sklepu, a Kupujący automatycznie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem Zamówienia, zawierającym dane niezbędne do opłacenia Zamówienia. Równocześnie na adres e-mail, podany przez Kupującego w formularzu zamówienia, zostaje wysłana wiadomość o potwierdzeniu zawarcia umowy wraz z danymi niezbędnymi do opłacenia Zamówienia.
 9. Jeżeli Kupujący wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line (PayPal), po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Kupujący wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu 14 dni od zawarcia umowy. Po upływie wyżej wymienionego terminu Sprzedawca wzywa Kupującego do zapłaty za Zamówienie pod rygorem odstąpienia od umowy.
 10. Nieopłacone zamówienia w czasie podanym w ust. 9 powyżej są automatycznie usuwane po tym okresie.
 11. W przypadku produktów limitowanych, w okresie przedsprzedaży lub w okresie promocji czas oczekiwania na wpłatę skraca się do 3 dni, po których nieopłacone zamówienie zostaje anulowane.
 12. Sprzedawca dostarcza Produkty zgodnie ze złożonym przez Kupującego Zamówieniem po zaksięgowaniu wpłaty na koncie bankowym, wskazanym w potwierdzeniu zamówienia przez Sprzedawcę. Szczegóły dostarczenia produktów zamieszczono w §6. oraz §7. Regulaminu.
 13. Dla Kupującego wiążące są informacje zawarte na stronie internetowej Sklepu przy kupowanym Produkcie w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
 14. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego.
 15. Podane przy opisach poszczególnych Produktów ceny są wyrażone w złotych polskich i obejmują wszystkie jej składniki. Ceny produktów nie zawierają kosztów przesyłki. Zmiana cen następuje poprzez publikację na stronie Sklepu nowych cen i wiąże Sklep od chwili ich publikacji oraz nie ma wpływu na realizację umów zawartych w wyniku złożonych wcześniej Zamówień.
 16. Sklep może wprowadzać nowe Produkty do oferty Sklepu, nowe ceny oraz akcje promocyjne, co nie wpływa na realizację umów zawartych w wyniku Zamówień złożonych wcześniej.
 17. W formularzu zamówienia Kupujący musi podać prawdziwe dane osobowe. Kupujący ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w przypadku, gdy Kupujący podał nieprawdziwe dane lub gdy budzą one uzasadnione wątpliwości Sprzedawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Kupujący zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Sprzedawcy. Kupujący ma prawo wyjaśnić wszelkie okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Sprzedawcy na podjęcie kontaktu z Kupującym, Sprzedawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Kupującego.
 18. Kupujący oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Sprzedawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 17 powyżej.

§6. Płatność i dostawa

 1. Dostępne formy płatności za Zamówienie opisane są w Regulaminie oraz prezentowane są Kupującemu na etapie składania zamówienia.
 2. Dostępne formy płatności to:
  • przelew tradycyjny na wskazane poniżej przez Sprzedawcę konto bankowe Credit Agricole Bank Polska S.A: 35194010765450196900000000
  • PayPal
 3. Płatność w systemie PayPal realizowana jest przez PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. (zarejestrowana w R.C.S. Luxembourg pod numerem B 118 349), z oficjalną siedzibą w Luksemburgu, L-2449 lub poprzez T-pay (Krajowy Integrator Płatności Spółka Akcyjna, ul. Św. Marcin 73/6 61-808 Poznań, KRS 0000412357).
 4. Dostępne metody dostawy produktów fizycznych podane zostaną w wraz z pojawieniem się ich na stronach Sklepu oraz prezentowane będą Kupującemu na etapie składania Zamówienia. Ewentualny koszt dostawy Zamówienia ponosi Kupujący, chyba że Sprzedawca na stronie Sklepu wskaże inaczej.
 5. Aktualnie w Sklepie dostępne są jedynie produkty cyfrowe. Dostarczenie Produktów zawierających treści cyfrowe odbywa się poprzez Internet i jest bezpłatne. Kupujący ma 30 dni na pobranie dostarczonej mu treści cyfrowej. Po tym okresie link do pobrania staje się nieaktywny i pobranie treści staje się niemożliwe, a Sprzedawca nie ma obowiązku ponownie udostępniać Kupującemu treści cyfrowej.
 6. Czas realizacji zamówienia nie powinien przekroczyć 3 dni roboczych, chyba że co innego wynika z opisu Produktu w Sklepie lub informacji zamieszczonej na stronie Sklepu https://konturek.pl/sklep/. Z powyższego terminu wyłączone są produkty dostępne w ramach przedsprzedaży – o terminie ich Sprzedawca informuje bezpośrednio na stronie produktu.
 7. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Kupującego (np. nadpłaty) Sprzedający dokona zwrotu przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego.

§7. Treści cyfrowe

 1. Realizacja Zamówienia obejmującego treści cyfrowe następuje po zaksięgowaniu pełnej wpłaty na koncie bankowym wskazanym przez Sprzedawcę w potwierdzeniu zamówienia. Odbywa się ona poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionych treści cyfrowych.
 2. Z chwilą wysyłki wiadomości, o której mowa w ust. 1 powyżej, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu.

§8. Faktury

 1. Sprzedawca na prośbę Kupującego ma obowiązek wystawić fakturę za zamówienie w Sklepie. Kupujący może wystosować taką prośbę w czasie do 3-ech miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono Produkt lub otrzymano za niego wpłatę.
 2. Kupujący, wyrażając chęć otrzymania faktury za zamówienie, ma obowiązek podać prawdziwe dane osobowe.
 3. Termin wystawienia faktury przez Sprzedawcę upływa:
  • do 15-tego dnia następnego miesiąca – jeśli Kupujący zgłosił chęć otrzymania faktury w tym samym miesiącu, w którym dostarczono Produkt,
  • w ciągu 15 dni od dnia zgłoszenia – Kupujący zgłosił chęć otrzymania faktury po miesiącu, w którym dostarczono Produkt.
 4. W przypadku gdy Kupujący nie poprosi o fakturę, Sprzedawca w związku z prowadzeniem działalności nierejestrowej nie ma obowiązku jej wystawiać. Obowiązkiem Sprzedawcy w ramach prowadzenia działalności nierejestrowej jest prowadzenie tzw. uproszczonej ewidencji sprzedaży.

§9. Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że treści dostępne na stronach Sklepu, treści cyfrowe dostępne w Sklepie, elementy produktów fizycznych (np. projekty graficzne), materiały przekazywane podczas konsultacji lub szkoleń stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.
 3. Sprzedawca nie wyraża zgody na sprzedaż produktów zrobionych na podstawie wzorów.

§10. Odstąpienie od umowy Konsumenta

 1. Konsument, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia dostarczenia kupionych rzeczy (w przypadku umowy sprzedaży) albo w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy (w przypadku umowy o dostarczenie treści cyfrowych).
 2. Począwszy od 01.06.2020 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.06.2020 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 4. Chwilą rozpoczęcia świadczenia jest wysłanie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do treści cyfrowych.
 5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Konsument musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub pocztą elektroniczną). Konsument może skorzystać z gotowego wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://konturek.pl/wp-content/uploads/2020/03/Formularz-Zwrotu.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. Konsument ma obowiązek zwrócić produkt fizyczny Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie produktu przed upływem terminu.
 8. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, tj. opakowanie i koszt wysyłki. Ponadto Sprzedawca nie będzie odbierał przesyłek wysłanych za pobraniem. 
 9. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności, w tym najtańszy dostępny w Sklepie koszt dostarczenia produktów (jeśli koszt pokrył Konsument) niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.
 10. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 11. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z Produktu w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu.

§11. Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca ma obowiązek dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad.
 2. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 3. Jeśli Kupujący stwierdzi wadę Produktu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, jednocześnie składając oświadczenie stosownej treści lub określając swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą:
  1. żądanie wymiany produktu na wolny od wad,
  2. żądanie usunięcia wady,
  3. złożenie oświadczenia o obniżeniu ceny,
  4. złożenie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 4. Kupujący może skorzystać z przygotowanego przez Sprzedawcę formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://konturek.pl/wp-content/uploads/2020/03/Formularz-Zwrotu.pdf, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Sprzedawcy za wady regulują przepisy kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Począwszy od 01.06.2020 r., przepisy w zakresie rękojmi Sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§12. Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Kupującego przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  3. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  4. identyfikacja klienta powracającego, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. obsługa zapytań kierowanych przez Kupujących nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Sprzedawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. Odbiorcami danych osobowych Kupującego są: firmy kurierskie, urzędy skarbowe, biuro rachunkowe, kancelaria prawna, hostingodawca, dostawca systemu do fakturowania, dostawca systemu CRM, dostawca systemu mailingowego.
 4. Dane osobowe Kupującego są przechowywane w bazie Sprzedawcy przez cały czas prowadzenia działalności gospodarczej w celu zapewnienia sobie możliwości identyfikacji klienta powracającego, czemu jednak Kupujący może się sprzeciwić, domagając się usunięcia swoich danych z bazy Sprzedawcy. Jeżeli sprzeciw taki zostanie złożony przed upływem terminu przedawnienia roszczeń z zawartej umowy, Sprzedawca będzie miał nadrzędny interes w przechowywaniu danych Kupującego do czasu upływu terminu przedawnienia roszczeń. Dokumentacja księgowa zawierające dane osobowe Kupującego jest przechowywana przez okres wymagany przez przepisy prawa.
 5. Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się ze Sprzedawcą, założyć konto użytkownika, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 6. Sklep wykorzystuje technologię plików cookies.
 7. Szczegóły dotyczące przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies znajdują się w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://konturek.pl/polityka-prywatnosci/.

§13. Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji
i dochodzenia roszczeń

 1. Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu. 
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym a Sprzedawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.

§14. Uwagi i reklamacje dotyczące funkcjonowania Sklepu

 1. Wszelkie uwagi i reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail sklep@konturek.pl.
 2. W reklamacji Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
 3. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Klienta o jej rozstrzygnięciu na adres poczty elektronicznej (e-mail) składającego reklamację.

§15. Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin jest nieodpłatnie udostępniony Kupującemu przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną oraz umów sprzedaży. Kupujący ma w każdej chwili możliwość pozyskania, odtwarzania i utrwalenia jego treści.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów w Sklepie bez uszczerbku dla praw nabytych przez Kupującego, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 3. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Sklepu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.06.2020 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej ze Sprzedawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 20.05.2020 r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu oraz dodatkowe załączniki dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się w §16. Regulaminu.

§16. Załączniki do Regulaminu

 1. Formularz zwrotu.
 2. Regulamin 20.05.2020-29.12.2020
 3. Regulamin 30.12.2020-04.03.2020